Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Jeannette Rijks en haar cliënten of hun rechtsopvolgers, in het vervolg aangeduid met de term “Wederpartij”.

Offertes

Artikel 2 Alle offertes zijn vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. Offertes van Jeannette Rijks zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. De Wederpartij staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. Jeannette Rijks zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3 Indien geen opdracht wordt geplaatst is Jeannette Rijks slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten, indien Jeannette Rijks dit vooraf bij Wederpartij heeft bedongen.

Artikel 4 Alle voor of bij een offerte verstrekte prijzen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Jeannette Rijks slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Jeannette Rijks is bevestigd.

Artikel 5 Indien een opdracht is verstrekt zonder offerte is de Wederpartij gehouden te betalen voor gefactureerde diensten.

Tarieven en Kosten van de Opdracht

Artikel 5 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenschattingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden ze afzonderlijk berekend.

Opdrachten en Overeenkomsten

Artikel 6 Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging door Wederpartij van een door Jeannette Rijks uitgebrachte offerte, mits aanvaarding/bevestiging en aanbieding gelijkluidend zijn. Onder schriftelijke aanvaarding wordt ook begrepen aanvaarding per e-mail. Onder aanvaarding wordt ook begrepen een via een website of andere digitale omgeving gedane bestelling.

Artikel 7 Jeannette Rijks start met de uitvoering van de werkzaamheden van een opdracht niet eerder dan een overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 8 Voor zover bij de uitvoering van de opdracht een afwijking van de offerte noodzakelijk is, zullen Jeannette Rijks en Wederpartij dit tijdig en na onderling overleg schriftelijk vastleggen. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van Wederpartij.

Leveringstermijn en Uitvoering

Artikel 9 De werkzaamheden zullen door Jeannette Rijks met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, binnen de overeengekomen termijn. De overeengekomen termijn voor het verrichten van diensten is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden door Jeannette Rijks kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd, wordt de termijn stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Jeannette Rijks zal de Wederpartij hierover ten spoedigste informeren.

Vervanging en annulering

Artikel 10 Indien Jeannette Rijks – bijvoorbeeld door ziekte – niet in staat is een geplande opleidingsdag te verzorgen, geeft zij dit zo spoedig mogelijk door aan Wederpartij. Jeannette Rijks zal vervolgens trachten om zelf vervanging te regelen. Indien Jeannette Rijks daarin niet slaagt, zal in overleg met Wederpartij de opleidingsdag opnieuw ingepland worden. Indien Jeannette Rijks in het geheel niet in staat blijkt de opleiding te verzorgen binnen een termijn van zes maanden na de oorspronkelijk vastgestelde datum, dan is het volledige factuurbedrag daarna per direct opeisbaar.

Artikel 11 Wederpartij heeft het recht een geplande opleiding geen doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld indien de minimale groepsgrootte niet wordt gehaald. Bij annulering heeft Jeannette Rijks het recht de volgende kosten in rekening brengen:

– bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de geplande opleidingsdag: alleen inschrijfkosten, zijnde 10% van de totale prijs.

– bij annulering minder 4 weken voor aanvang van de geplande opleidingsdag: de volledige prijs. Deelnemer kan zich laten vervangen door een ander indien deze over dezelfde kwalificaties beschikt.

– indien na aanvang van een jaarprogramma een deelnemer binnen drie maanden besluit te stoppen met de opleiding, dan ontvangt de deelnemer op verzoek 50% van de kosten retour.

Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers

Artikel 12 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Wederpartij tijdig alle voor de opdracht relevante documenten en gegevens aan Jeannette Rijks. Dit geldt ook voor de ter beschikking stelling van medewerkers van de eigen organisatie van Wederpartij, die bij de werkzaamheden van Jeannette Rijks betrokken zullen zijn. Jeannette Rijks zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Wederpartij de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Wederpartij in acht nemen.

Betaling

Artikel 13 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum, te gebeuren door storting of overmaking op een door Jeannette Rijks aangewezen bank –of girorekening.

Rente en Kosten

Artikel 14 Indien Wederpartij niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Jeannette Rijks voldoet, is hij, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is, rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betalingstermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank plus 2%.

Artikel 15 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Wederpartij. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,00 per vordering bedragen.

Artikel 16 Indien op de geleverde producten, diensten of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten van Jeannette Rijks rusten, blijft dit intellectueel eigendom van Jeannette Rijks.

Artikel 17 Jeannette Rijks vrijwaart Wederpartij voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op een recht van intellectuele eigendom in verband met hetgeen Jeannette Rijks uit hoofde van een overeenkomst met Wederpartij vervaardigt, doet vervaardigen, verricht of doet verrichten.

Geheimhouding

Artikel 18 Wederpartij en Jeannette Rijks zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de uitoefening van hun werkzaamheden als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Voorts zijn de Wederpartij en Jeannette Rijks verplicht, geen verder of ander gebruik te maken van vertrouwelijke gegevens dan voor zover nodig in de uitoefening van de werkzaamheden en aan die gegevens geen verder of andere bekendheid te geven dan voor de vervulling van de werkzaamheden is vereist.

Klachtenregeling

Artikel 19 Eventuele klachten moeten schriftelijk gescheiden, binnen dertig dagen na de verrichting van de diensten. Indien Wederpartij niet binnen dertig dagen na de verrichting van de diensten een klacht heeft ingediend, wordt zij geacht de verrichting akkoord te hebben bevonden.

Artikel 20 Eventuele klachten met betrekking tot de door Jeannette Rijks gezonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum te worden ingediend. Indien Wederpartij niet binnen deze termijn een klacht heeft ingediend, wordt zij geacht akkoord te gaan met de factuur.

Artikel 21 Jeannette Rijks is gehouden binnen dertig dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken omtrent de ingediende klacht en eventueel gevraagde voorzieningen te treffen, voor zover zij  die aangewezen acht. Desgewenst zal Jeannette Rijks Wederpartij in de gelegenheid stellen te worden gehoord.

Overmacht

Artikel 22 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van Jeannette Rijks kan worden verlangd.

Artikel 23 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Jeannette Rijks gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

Artikel 24 Jeannette Rijks is gerechtigd betaling te vorderen voor prestaties, die bij uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

Aansprakelijkheid

Artikel 25 Behoudens opzet of grove schuld is Jeannette Rijks niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving, schade als gevolg van persoonlijk letsel of welke andere schade dan ook welke voor Wederpartij en/of derden mocht ontstaan.

Artikel 26 Indien Jeannette Rijks onverhoopt toch tot een vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.

Toepasselijk recht

Artikel 27 Op alle overeenkomsten tussen Jeannette Rijks en Wederpartij zal uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing zijn.

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content