Omslag Creatief Leven 3D

De afgelopen jaren is een aantal keer door middel van voor- en nametingen nagegaan wat de effecten zijn van de cursus Creatief Leven.

EVALUATIE CURSUS CREATIEF LEVEN

 Analyse van vóór en na metingen van 54 cursisten in 10 cursussen gegeven in de periode 2014 – 2018

Samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van de groepscursus Creatief Leven, gegeven door Jeannette Rijks en een aantal docenten opgeleid door Faktor5 in de periode 2014 - 2018. Aan de cursussen namen in totaal 65 cursisten deel, waarvan 54 de hele cursus hebben afgemaakt en de eindevaluatie ingevuld.

De gegevens laten een consistent beeld zien waarbij, na de cursus van 8 weken, de Eenzaamheidsscore van de deelnemers afneemt en de Vitaliteitscore toeneemt. De Eenzaamheidsscore is een maat voor gevoelens van eenzaamheid bij de cursist. De Vitaliteitscore is een maat voor de subjectieve beleving van de cursist een netwerk te hebben waar hij/zij een beroep op kan doen. Dit is een belangrijke factor bij het verder zelfstandig overwinnen van eenzaamheid.

De groepsgrootte waarin de cursussen gegeven worden (2 tot 11 cursisten) is te klein om statistische analyses op toe te passen. Dankzij het gebruik van een vaste vragenlijst, gebaseerd op de diagnostische vragenlijst van Jeannette Rijks, was het mogelijk een statistische analyse te doen op de totale groep van alle cursisten. Hiermee is aangetoond dat de verbetering van Eenzaamheidsscore en Vitaliteitscore niet berusten op toevallige fluctuaties en meetfouten, maar statistisch significant zijn. Opmerkelijk is dat de analyse aan de hand van de vragenlijst van De Jong Gierveld en Van Tilburg nog sterkere verbetering aantoonde. Aangezien deze vragenlijst niet gemaakt is voor individuele metingen, kan hieraan geen conclusie worden verbonden.

Het rapport is hier te downloaden. 

Zoek je goede hulp bij het aanpakken van eenzaamheid? 

2018 V 01 algemeen rechts

Hier vind je gecertificeerde deskundigen, handig vindbaar op een kaart.
Zij zijn opgeleid om individueel te helpen of om groepen te begeleiden.
Zij verzorgen lezingen en bijscholingsbijeenkomsten op maat.
Ook geven zij beleidsadviezen of helpen bij het opzetten van een werkbaar plan om eenzaamheid aan te pakken.
Neem met een van de deskundigen contact op.
 
 

Als iemand zich eenzaam voelt en daarover bij huisarts of praktijkondersteuner in gesprek gaat, is het vaak lastig te bepalen wat helpend kan zijn. Daarvoor is dit eenvoudige drie-vragenmodel een uitkomst. Het wijst snel aan onder welke omstandigheden welke vorm van hulp of ondersteuning aan te bevelen is. 

Wie meer wil weten over het hoe en waarom, kan zich specialiseren in het onderwerp eenzaamheid. Maar ook zonder die kennis is het nu eenvoudig te verwijzen bij eenzaamheid. 

Privacyverklaring

Jeannette Rijks, opererend als een eenmanszaak onder de naam ‘Jeannette Rijks’ of  ‘Faktor5’, gevestigd aan de Ambachtenstraat 13 in Oudenbosch, verder te noemen ‘Faktor5’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Jeannette Rijks

Ambachtenstraat 13

4731RE Oudenbosch 

Jeannette Rijks is de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken
Faktor5 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Faktor5 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling;
  • het aanmelden van jou aan een training of workshop;
  • verzenden van een nieuwsbrief;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Faktor5 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Faktor5 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Google Contactpersonen: Onderhoud van telefoonnummers en e-mailadressen
  • Google Analytics: analyse van bezoekersaantallen en tijdsbesteding


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Faktor5 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk verplichte bewaartermijn voor boekhoudkundige gegevens, die is zeven jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Faktor5 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Faktor5 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.


Bezwaar
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Faktor5 wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Faktor5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Creatief Leven - een innovatieve methodiek

Het programma Creatief Leven is een innovatief project op het gebied van de aanpak van eenzaamheid. Het zou voor veel organisaties een waardevolle toevoeging zijn wanneer Creatief Leven opgenomen wordt in het beleid, of zelfs in de prestatieafspraken die een organisatie met de gemeente maakt. Gemeentes of organisaties kunnen ook zelfstandigen inhuren om de cursus Creatief Leven te geven. De mensen die opgeleid zijn binnen Faktor5 hebben de expertise om de cursus Creatief Leven te geven zoals deze bedoeld is. In verschillende gemeentes (Eindhoven, IJsselstein, Culemborg, Almere, Lelystad, Middelburg, Oss, Medemblik, Dordrecht) wordt Creatief Leven al met succes ingezet. De resultaten hiervan zijn zeer positief. In de procesevaluatie Creatief Leven worden de resultaten verder beschreven. Creatief Leven past daarmee ook prima binnen de kaders van het WMO-beleid en het gezondheidsbeleid van gemeenten.

Start nu met de online cursus Creatief Leven tegen eenzaamheid

 Zoek je een specialist?

beeldmerk veldtocht

 

Faktor5 - opleiding voor professionals rond eenzaamheid